Aktuāla informācija par rīcībspējas ierobežošanu
23.01.2013


Aktuāla informācija par rīcībspējas ierobežošanu

2013.gada 1.janvārī stājās spēkā virkne grozījumu vairākos likumos par personu rīcībspējas ierobežošanu. Turpinājumā pievienota informācija par minētajiem grozījumiem.

Šajā lapā http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/web_commissions?OpenView&RestrictToCategory=Juridisk%C4%81%20komisija zem attiecīgā likumprojekta (Nr: 65/Lp11  Grozījumi Civillikumā (apvienots ar Nr.53/Lp11  Grozījumi Civillikumā),  Nr: 66/Lp11  Grozījumi Civilprocesa likumā un Nr: 67/Lp11  Grozījumi Bāriņtiesu likumā) ir apskatāmi iesniegtie priekšlikumi, atzinumi un cita sarakste, kas saistīta ar grozījumu pieņemšanu minētajos likumos Saeimā.

Likumprojektu spēkā esošās redakcijas ar jaunajiem grozījumiem un jaunie grozījumi ar anotācijām lapas beigās ir aplūkojami šeit:

Civillikums - http://www.likumi.lv/doc.php?id=225418&version_date=01.07.2013 , http://www.likumi.lv/doc.php?id=253623  ;

Civilprocesa likums - http://www.likumi.lv/doc.php?id=50500&version_date=01.07.2013 , http://www.likumi.lv/doc.php?id=253447 ;

Bāriņtiesu likums - http://www.likumi.lv/doc.php?id=139369 , http://www.likumi.lv/doc.php?id=253617 .

Papildus var noderēt:

-          par pagaidu tiesisko regulējumu, kurš bija spēkā līdz 31.12.2012. – likums „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” - http://www.likumi.lv/doc.php?id=57034&from=off ;

-          Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām (pamats principu maiņai) http://www.likumi.lv/doc.php?id=205328 ;

-          27.12.2010. Satversmes tiesas spriedums "Par Civillikuma 358.panta un 364.panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96.pantam" (pamats principu maiņai un jauna regulējuma izstrādei) - http://www.likumi.lv/doc.php?id=223658 .

 

Informācija sagatavota sadarbībā ar Silviju Gutāni (Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Vispārējo civiltiesību nodaļas juriskonsulte)
      Atpakaļ