43548

Atbalsts audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem un citām personām, kuru aprūpē nodoti bērni
19.03.2014


Talsu novada krīžu centrs sadarbībā ar Ventspils krīzes centru ģimenēm ar bērniem „Paspārne” laika periodā līdz 2015.gada februāra mēnesim realizē projektu „Atbalsts audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem Ventspils un Talsu pilsētās un novados”. Projekta ietvaros 2014.gada 15.martā Talsu novada muzejā notika informatīvs atpūtas pasākums Talsu, Rojas un Dundagas novada audžuģimenēm un audžuģimenēs ievietotajiem bērniem. Informatīvajā atpūtas pasākumā piedalījās Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Kurzemes reģiona audžuģimeņu konsultante Iveta Veita un audžuģimeņu biedrības pārstāve no Liepājas Margita Grulle.

Audžuģimenes noskatījās Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas veidoto filmu „Daži stāsti no tūkstošiem”, kurā stāstīts par audžuģimenēm, kas sniedz palīdzību un ģimenisku atbalstu bērniem, kuri nonākuši grūtībās. Filmā parādītas audžuģimenē dzīvojošo bērnu un audžuvecāku savstarpējās attiecības ģimenē, kā arī ģimeņu izvēle kļūt par audžuģimeni. Šo filmu ikvienam interesentam ir iespēja noskatīties arī interneta saitē:www.youtube.com/watch?v=QXuWTrT2-hA‎.

Audžuģimenēs ievietotie bērni Talsu novada krīžu centra audzinātāju pavadībā darbojās radošajās darbnīcās attīstot savus talantus, veidojot un zīmējot. Bērni iepazinās ar Talsu novada muzeju un apskatīja Talsu novada lietišķās mākslas izstādi.

Audžuģimenes, aizbildņus un citus interesentus Talsu novada krīžu centra vadītāja Alla Spruģevica informēja par iespēju projekta ietvaros saņemt dažādu speciālistu bezmaksas konsultācijas. Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novada audžuģimenes, aizbildņi, adoptētāji, kā arī personas, kuru aprūpē vecāki dodoties darbā uz ārvalstīm atstājuši bērnus, var saņemt sekojošas konsultācijas Talsu novada krīžu centrā:

1/ sociālā darbinieka konsultācijas;

2/ psihologa konsultācijas;

3/ jurista konsultācijas (izņemot prasību sagatavošanu tiesai);

4/ sociālā pedagoga konsultācijas.

Projekta ietvaros tiks organizētas atbalsta grupu nodarbības, kurās, ievērojot konfidencialitātes principu, tās dalībniekiem būs iespēja dalīties pieredzē bērnu ārpusģimenes aprūpē, uzklausīt pārējo dalībnieku domas par bērnu audzināšanu audžuģimenē, aizbildņa ģimenē vai bez vecāka ikdienas klātbūtnes. Būs iespēja gūt atbalstu dažādu situāciju risināšanā, apzināt savus iekšējos resursus, pilnveidot savas saskarsmes un konfliktu risināšanas iemaņas, kā arī gūt pozitīvas emocijas. Atbalsta grupu nodarbības būs arī bērniem, kur pirmsskolas un jaunāko klašu skolas vecuma bērniem tiks realizēta „Džimbas drošības programma” un pusaudžiem būs nodarbības programmā „Zini un izproti”. Tiks organizēti semināri par tēmām – aktualitātes likumdošanā, saskarsmes veidošana ar pārējiem ģimenes locekļiem, bērna izglītošana un sadarbība ar izglītības iestādēm. Talsu novada krīžu centrs sniedz atbalstu audžuģimenēm un aizbildņiem organizējot bērna tikšanos ar bioloģiskajiem vecākiem. Projekta ietvaros patronāžas pakalpojumu sniegs „Operatīvā atbalsta brigāde”, kas pēc nepieciešamības apmeklēs audžuģimenes, aizbildņus un bērnu aprūpētājus viņu dzīvesvietā.

Audžuģimenes, aizbildņu ģimenes, adoptētāji un personas, kuru aprūpē atstāti bērni, tiek aicināti izmantot speciālistu konsultācijas un pieteikties atbalsta grupu nodarbībām. Speciālistu konsultācijām un pārējiem atbalsta pasākumiem jāpiesakās piezvanot, Talsos – 63299147; 27802729, Ventspilī – 63661515; 22012434. Jautājumus speciālistiem iespējams uzdot arī internetā rakstot uz e-pasta adresi: info@krizu centrs.lv.

           

Talsu novada bāriņtiesas

priekšsēdētāja V.Irbe

      Atpakaļ