58686

Administratīvo tiesu prakse
02.06.2015


Pielikumā pieejams dokuments par administratīvo tiesu praksi lietās par bāriņtiesu lēmumiem 2014.gadā

PIELIKUMS: Administrativo tiesu prakse lietās par bariņtiesu lēmumiem 
      Atpakaļ