Latvijas Bāriņtiesu darbinieku ētikas kodekss
12.07.2018


                                      

Apstiprināts

ar Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas

2017.gada 8.decembra kopsapulces lēmumu

Latvijas Bāriņtiesu darbinieku ētikas kodekss

I.Vispārīgie jautājumi

1.                  Ētikas kodeksa mērķis ir noteikt bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka, bāriņtiesas locekļa un bāriņtiesas darbinieka (turpmāk – bāriņtiesas darbinieks) profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipus.

2.                  Ētikas kodeksā ir ietverti ētikas pamatprincipi bāriņtiesas kopējo mērķu sasniegšanai un bāriņtiesas darbinieku rīcībai, kā arī noteikta kārtība, kādā tiek izskatīti jautājumi, kas saistīti ar ētikas normu pārkāpumiem.

3.                  Bāriņtiesas darbinieki savā darbībā ievēro Ētikas kodeksā noteiktos pamatprincipus un normas, bet situācijās, kas nav minētas šajā ētikas kodeksā, rīkojas saskaņā ar vispārpieņemtajām uzvedības normām.

4.                  Ētikas kodeksu izstrādājusi Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija.

5.                  Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas pienākums ir palīdzēt bāriņtiesu darbiniekiem analizēt un izprast ētiskas dabas jautājumus vai problēmas.

6.                  Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija ir atbildīga par to, lai attiecībā uz ētikas jautājumiem tiktu veicinātas diskusijas, izglītība un pētniecības darbs.

7.                  Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija izstrādā Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas Ētikas komisijas nolikumu un izveido Ētikas komisiju.

II. Bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas normas

Bāriņtiesas darbinieks, pildot profesionālos pienākumus, ievēro šādas profesionālās ētikas principus:

8.         taisnīgums un objektivitāte:

8.1. rīkoties tikai un vienīgi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un vispārējiem tiesību principiem, pēc iespējas sekmējot bērnu vai aizgādnībā esošu personu tiesību un tiesisko interešu aizsardzību;

8.2. lai sekmētu taisnīgu citu personu tiesību īstenošanu un tiesisko interešu aizsardzību, profesionālos pienākumus veikt bez jebkādas diskriminācijas, savā rīcībā norobežojoties no personīgajām interesēm un ārējās ietekmes, neradīt nepamatotas priekšrocības kādai no personu grupām;

8.3. ņemt vērā tikai objektīvu informāciju, pamatojoties uz iegūtajiem faktiem un pierādījumiem, veikt to godprātīgu interpretāciju un argumentēt savu viedokli;

9.         atbildīgums:

9.1. pienākumus veikt ar augstu atbildības sajūtu, uzņemoties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem un savu rīcību;

9.2. pienākumus veikt mērķtiecīgi, izprotot tos un ar ieinteresētību pienākumu teicamā izpildē;

 

10.       profesionalitāte:

10.1. regulāri papildināt savas profesionālās zināšanas, izrādīt iniciatīvu un izteikt priekšlikumus darba pilnveidošanai;

10.2. būt paškritiskam, atzīt un labot pieļautās kļūdas un atvainoties par neētisku rīcību;

10.3. pienākumu veikšanā lietderīgi un efektīvi izmantot savu darba laiku;

11.     konfidencialitāte - informāciju, kas kļuvusi zināma, pildot profesionālos pienākumus, neizpaust prettiesiski un neizmantot to mērķiem, kas nav saistīti ar šo pienākumu veikšanu.

II. Darbinieku uzvedības pamatprincipi

12.       Bāriņtiesas darbinieks saskarsmē ar kolēģiem un citiem sabiedrības locekļiem izturas ar cieņu un toleranci, respektējot ikviena likumiskās intereses.

13.       Bāriņtiesas darbinieks sadarbojas ar kolēģiem, sniedzot un saņemot nepieciešamo palīdzību profesionālo pienākumu izpildē, un ļaunprātīgi neizmanto kolēģu uzticēšanos.

14.       Bāriņtiesas darbinieks aizstāv kolēģus pret netaisnīgu rīcību.

15.       Ārpus darba laika bāriņtiesas darbinieks izvēlas tādu uzvedības stilu, kas atbilst vispārpieņemtajām uzvedības normām, lai neradītu šaubas par objektīvu un godīgu profesionālo pienākumu pildīšanu.

16.       Bāriņtiesas darbinieks ar savu izturēšanos pret citiem kolēģiem un personām nerada pamatu aizdomām par negodprātīgu rīcību un ietekmējamu stāvokli.

17.       Konflikta situācijās bāriņtiesas darbinieks rīkojas objektīvi, spēj būt savaldīgs un iecietīgs, izvērtējot pušu argumentus, vienmēr mēģina rast konstruktīvu konflikta risinājumu.

18.       Bāriņtiesas darbinieks atturas pieņemt dāvanas un labvēlības vai pateicības izpausmes, kas pielīdzināmas dāvanām, ja tās saistītas ar profesionālo pienākumu pildīšanu.

19.       Bāriņtiesas darbinieks saglabā profesionālās vērtības, ētiskos principus, zināšanas un metodoloģiju, kā arī sniedz savu ieguldījumu to izskaidrošanā un pilnveidošanā, kā arī veicina jaunu pieeju un metodoloģiju pielietošanu, lai efektīgāk risinātu bāriņtiesu darbības problēmas.

III. Ētikas kodeksa normu pārkāpumu izskatīšana

20.       Saņemto iesniegumu par Ētikas kodeksā noteikto bāriņtiesas darbinieka profesionālo ētikas normu pārkāpumu, uzvedības principu neievērošanu, izskatīšanu veic attiecīgā pašvaldība, ņemot vērā darbinieka piekritību, atbilstoši pašvaldības noteiktajiem iekšējiem normatīvajiem aktiem.

21.       Saņemto iesniegumu, kopā ar izvērtēšanas materiāliem par bāriņtiesas darbinieka profesionālās ētikas normu pārkāpumu, attiecīgā pašvaldība var nosūtīt izvērtēšanai Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas Ētikas komisijai, kura sniedz pašvaldībai atzinumu, kam ir ieteikuma raksturs.

Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas

Ētikas komisijas nolikums

1.Vispārīgie jautājumi

1.1.            Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas Ētikas komisijas (turpmāk –Ētikas komisija) mērķis ir veicināt ētikas normu ievērošanu Latvijas bāriņtiesu darbinieku darbībā.

1.2.            Ētikas komisijas uzdevums ir izskatīt konkrētas pašvaldības, ņemot vērā darbinieka piekritību, iesniegtos materiālus, kas satur personas iesniegto sūdzību, darbinieka paskaidrojumu u.c. dokumentus, izvērtēt gadījumu saskaņā ar Latvijas bāriņtiesu darbinieku Ētikas kodeksu, sniegt pašvaldībai atzinumu, nepieciešamības gadījumā konsultēt Latvijas bāriņtiesu darbiniekus bāriņtiesu profesionālās ētikas jautājumos.

1.3.      Ētikas komisijas lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

2.Ētikas komisijas struktūra, tās izveidošana un darbības izbeigšana

2.1.      Ētikas komisija izveidojama šādā sastāvā:

2.1.1.   komisijas priekšsēdētājs;

2.1.2.   komisijas sekretārs;

2.1.3.   4 (četri) komisijas locekļi.

2.2.      Ētikas komisija ir koleģiāla institūcija.

2.3.      Lēmumu par Ētikas komisijas izveidošanu, tās skaitlisko un personālo sastāvu, izmaiņām tās nolikumā pieņem Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas valde.

2.4.      Komisija izbeidz savu darbību ar attiecīgu Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas valdes lēmumu.

3.Komisijas uzdevumi un tiesības

3.1.      Ētikas komisijas uzdevumi:

3.1.1.   izskatīt un izvērtēt pašvaldību iesniegtos materiālus  par Latvijas bāriņtiesu darbinieku (turpmāk – Darbinieks) rīcību;

3.1.2.   sniegt priekšlikumus un kopā ar Latvijas bāriņtiesu darbiniekiem un Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas valdi piedalīties Ētikas kodeksa pilnveidošanā;

3.1.3.   sniegt konsultācijas ētikas jautājumos, nepieciešamības gadījumā piesaistot kompetentas personas;

3.1.4.   informēt Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas valdes priekšsēdētāju par Ētikas komisijas lēmumiem.

3.2.      Ētikas komisijas tiesības:

3.2.1.   lūgt iesaistītajām personām jautājuma izskatīšanas gaitā sniegt nepieciešamo informāciju;

3.2.2.   aicināt Darbiniekus uz Ētikas komisijas sēdēm, lai iegūtu informāciju par attiecīgo jautājumu;

3.2.3.   sniegt atzinumus ar ieteikuma raksturu.

4.Komisijas darba organizācija

4.1.      Ētikas komisijas priekšsēdētājs sasauc Ētikas komisijas sēdi viena mēneša laikā pēc pašvaldības iesniegto materiālu saņemšanas.

4.2.      Ētikas komisijas locekļus par gaidāmo sēdi komisijas priekšsēdētājs informē ne vēlāk kā trīs dienas pirms sēdes.

4.3.      Ētikas komisijas sēdes ir slēgtas. Ētikas komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse komisijas locekļu.

4.4.      Ētikas komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, kurš ievēlēts no Ētikas komisijas locekļu vidus. Ētikas komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā Ētikas komisijas darbu vada tā nozīmēts komisijas loceklis.

4.5.      Ētikas komisijas loceklis (arī priekšsēdētājs) var piedalīties jautājuma apspriešanā, bet nevar piedalīties lēmuma pieņemšanā, ja viņš ir personiski ieinteresēts iesnieguma izskatīšanā.

4.6.      Ētikas komisijas sēdē ir tiesības piedalīties tās pašvaldības pārstāvim, kura iesniegusi materiālus un Darbiniekam, par kuru sūdzība iesniegta.

4.7.      Ētikas komisija pieņem lēmumu ar sēdē klātesošo komisijas locekļu balsu vairākumu. Ja ir vienāds balsu skaits, izšķirošā balss ir komisijas priekšsēdētājam. Sēdē pieņemto lēmumu paraksta visi klātesošie Ētikas komisijas locekļi.

5.Latvijas Bāriņtiesu darbinieku ētikas kodeksa pārkāpumu izskatīšanas kārtība

5.1.      Materiālus par iespējamiem Ētikas kodeksa pārkāpumiem, var iesniegt pašvaldības dome, kas ir konkrētās bāriņtiesas dibinātājs.

5.2.      Materiāli par konkrēta gadījuma izvērtēšanu Ētikas komisijai tiek iesniegti rakstveidā.

5.3.      Ja iesniegtā sūdzība neattiecas uz Latvijas Bāriņtiesu darbinieku Ētikas kodeksa darbības jomu, to neizskata.

5.4.      Komisijas sēdes tiek protokolētas, to lēmumi noformēti rakstveidā.

5.5.      Ētikas komisijas lēmumu  rakstveidā nosūta attiecīgajai pašvaldībai un bāriņtiesai,  atbilstoši Darbinieka piekritībai.

6.Komisijas atbildība

6.1.Ētikas komisija ir atbildīga par pieņemto lēmumu atbilstību Latvijas Bāriņtiesu darbinieku ētikas normām un šajā nolikumā paredzēto uzdevumu izpildi.

Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas valdes priekšsēdētāja                            B.MELDERE
      Atpakaļ