73256

Rīgas bāriņtiesas pārstāvju tikšanās Ģenerālprokuratūrā
02.10.2016


Pēc Rīgas bāriņtiesas ierosinājuma sadarbības veicināšanas un vienotas prakses izveidošanas nolūkā šomēnes Ģenerālprokuratūrā tika organizēta tikšanās par bāriņtiesas veicamajām darbībām prokuratūru pieprasījumu izpildē par personas rīcībspējas ierobežošanu un aizgādnības nodibināšanu.

Civilprocesa likuma 264.1pantā pieteikumu par personas rīcībspējas ierobežošanu garīga rakstura vai citu veselības traucējumu dēļ un aizgādnības nodibināšanu var iesniegt pati persona, tās bērni, brāļi, māsas, vecāki, laulātais vai prokurors. Radinieki vēršas ar pieteikumu tiesā, bet citas personas – prokuratūrā.

Pēdējā gada laikā Rīgas bāriņtiesa arvien vairāk saņem pieprasījumus no prokuratūrām ar lūgumu sniegt informāciju, veikt darbības, izteikt viedokli, pievienojot to apliecinošus dokumentus jautājumā par nepieciešamību ierobežot kādas personas rīcībspēju un nodibināt aizgādnību. Šajos gadījumos bāriņtiesa var sniegt informāciju iespēju un kompetences robežās, noskaidrojot informāciju par lietas faktiskajiem apstākļiem, nevis, piemēram, izteikt viedokli, kādās jomās un kādā apjomā nepieciešams ierobežot personas rīcībspēju, vai sniegt ziņas par personai piederošiem kontiem, to stāvokli un veiktajiem darījumiem, jo attiecīgas informācijas sniegšana bāriņtiesām Kredītiestāžu likumā nav paredzēta.

Tikšanās laikā ar Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta Tiesās izskatāmo civillietu nodaļas virsprokurori Ramonu Bērziņu tika panākta vienošanās, ka bāriņtiesa pēc prokuratūras lūguma sniegs informāciju par personas, kuras rīcībspēju nepieciešams ierobežot, viedokli, ja to ir iespējams noskaidrot, dzīves apstākļiem, citu personu (radinieku, kaimiņu) viedokli par nepieciešamību ierobežot personas rīcībspēju, iespēju robežās ziņas no ārstniecības iestādēm un sociālā dienesta vai sociālās aprūpes iestādes, kā arī iespēju robežās informāciju vai ziņas par personas mantisko stāvokli, īpašumiem. Bāriņtiesa vienojās, ka prokuratūras turpmāk neprasīs bāriņtiesai viedokli un ziņas no kredītiestādēm par personai piederošiem kontiem, to stāvokli un veiktajiem darījumiem.

Papildus tam pārstāvji vienojās, kad prokuratūrā tiks saņemta informācija par nepieciešamību vērsties tiesā personas rīcībspējas ierobežošanai, tad prokuratūra sūtīs bāriņtiesai informācijas pieprasījumu, kuram tiks pievienota prokuratūrā saņemtā sākotnējā informācija, ar kuru attiecīgais pieprasījums ir pamatots, jo šī informācija bāriņtiesai būs noderīga lietas apstākļu noskaidrošanai. Papildus tam, iesniedzot pieteikumu tiesā, prokuratūra norādīs, ka informācija bāriņtiesai ir jau pieprasīta, lai to atkārtoti nenoskaidrotu tiesa.
      Atpakaļ